Związek Harcerstwa Polskiego
20 Dąbrowska Drużyna Harcerska 
"BRACTWO   IGŁY  MAGNETYCZNEJ" 
im. Szarych Szeregów

Dlaczego ZHP

Dlaczego akurat ZHP?

Związek Harcerstwa Polskiego to Organizacja Pożytku Publicznego o numerze KRS nr 0000094699.

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą 125 297 członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Od ponad stu lat głównym celem działania Związku jest wspieranie wychowania harcerek i harcerzy – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka.

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Misja

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Rozwój samodzielności i aktywności

Gromada zuchowa, drużyna harcerska, starszoharcerska, wędrownicza to doskonałe miejsce aktywności dzieci i młodzieży. W drużynach dzieci i młodzież przygotowują się do aktywnego, dorosłego życia. Przez szkołę harcerską przeszło wiele znanych i cenionych osób, zajmujących dzisiaj ważne stanowiska w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym. Harcerska szkoła życia i harcerski system wychowawczy odciska trwałe, pozytywne piętno na młodych ludziach i procentuje na całe dorosłe życie.

Atrakcyjny, dostosowany do potrzeb dzieci i młodzieży program

Program w drużynie zależy od potrzeb młodych ludzi jako jednostek, potrzeb całej grupy oraz pomysłowości drużynowego. W skali organizacji nie ma takich pozytywnych rzeczy, których nie można robić w harcerskim mundurze.

Drużyny zajmują się działalnością artystyczną, ekologiczną, turystyczną, obronnością, ratownictwem medycznym, żeglarstwem. Są drużyny, które specjalizują się, w konkretnej działalności, ale większość drużyn i środowisk harcerskich podejmuje wiele różnorodnych działań. Wielką siłą harcerstwa jest jego różnorodność. Nigdy nie zapominamy o patriotyzmie i szeroko rozumianych wartościach. Harcerstwo jest wspaniałą przygodą.

Bezpieczeństwo

Związek Harcerstwa Polskiego dba o bezpieczeństwo swoich członków, podejmując liczne działania, w szczególności:

  1. przeszkolenie instruktorów pracujących z dziećmi i młodzieżą. Opracowane zostały w skali całej organizacji standardy szkoleń, które musi przejść każdy podejmujący funkcję wychowawczą w organizacji
  2. instruktorzy zobowiązani są do zdobywania uprawnień państwowych, niezbędnych do organizacji szczególnych form aktywności np: kierowników placówek wypoczynku letniego, instruktorów żeglarstwa itp.
  3. Działanie w zgodzie z państwowymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa. Wszyscy pełnoletni instruktorzy ZHP są również ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.


Przykładowe cele działania drużyn harcerskich i formy ich realizacji

Cele

Przykładowe rodzaje działań

Kształtowanie umiejętności podejmowanie decyzji

1. Zdobywanie stopni i sprawności harcerskich
2. Gospodarowanie kieszonkowym podczas obozów letnich, biwaków
3. Uczestnictwo w grach terenowych
4. Kierowanie zastępem

Nabycie i kształtowanie umiejętności pracy w grupie, ról grupowych, sposobów podejmowania decyzji )
Utrwalanie umiejętności funkcjonowania w grupie
Nauka podejmowania decyzji ze świadomością celów i wartości którym mają służyć

1. Podział na zastępy 6 osobowe
2. Przydzielania zadań zespołowych np. :
a) Zadania realizowane w małych grupach
b) Służba w kuchni podczas obozów letnich
c) Sportowe gry zespołowe

Wyrobienie samodzielności, nauka czynności wynikających z prac codziennych

1. Praca w zastępie służbowym: obieranie ziemniaków, mycie naczyń kuchennych, mycie własnej menażki, robienie kanapek, wykonywanie innych czynności pod opieką kucharki
2. Dbanie o własną higienę, pranie własnej odzieży
3. Utrzymanie porządku ma półce, w plecaku, sypialni

Kształtowanie szacunku dla przyrody, ukazanie jej piękna, potrzeby jej ochrony, umiejętności wypoczywania na łonie natury

1. Wycieczka na najbliższe pola namiotowe, pokazanie dewastacji i zanieczyszczeń spowodowanych przez człowieka
2. Ognisko z udziałem straży leśnej i leśniczego, wyjaśnienie różnic pomiędzy parkiem narodowym, krajobrazowym, rezerwatem przyrody

Samorozwój zuchów i harcerzy wynikający z ich zainteresowań i potrzeb

Nabywanie umiejętności poprzez realizację sprawności harcerskich np: Pierwsza pomoc, Przewodnik po… , Terenoznawca

 

Jak wygląda harcerska codzienność?

W pierwszym okresie działania w drużynie harcerskiej wszystko będzie dla dziecka nowe i nieznane.

Dziecko będzie przeżywać ważne chwile: będzie uczęszczać na zbiórki (które odbywają się popołudniami, a najczęściej w soboty), złoży obietnicę zucha lub przyrzeczenie harcerskie, pojedzie na pierwszy biwak, obóz, będzie chciało mieć swój pierwszy mundur.

Daty, miejsca i godziny zbiórek oraz wyjazdów są znane z wyprzedzeniem i zawsze można zapytać o nie drużynowego. Niestety nie zawsze harcerska aktywność jest równie intensywna i bardzo regularna. Ze względu na swoją różnorodność, trudno ubrać ją w konkretne ramy czasowe.

Zawsze ukoronowaniem harcerskiej pracy w ciągu roku szkolnego jest udział w obozie letnim.

Z czasem nastolatek angażuje się również w organizowanie harcerskiej pracy dla młodszych harcerzy.

Często, około 17-18 roku życia zostaje instruktorem. Bycie instruktorem harcerskim jest nie tylko wspaniałą przygodą i wielką lekcją, gdyż czy inni rówieśnicy w wieku lat 19 zarządzają skomplikowanymi projektami, jakimi są rajdy czy biwaki?.

Jest też kolejnym krokiem do wychowania aktywnego społecznie i świadomego obywatela. Warto wspierać w tej działalności nasze dzieci.

Co zrobić aby wstąpić do ZHP?

Krok 1

Najczęściej gromady zuchowe i drużyny harcerskie oraz starszoharcerskie działają przy szkołach publicznych. Rodzic poszukujący drużyny do której mogłoby należeć dziecko pierwsze kroki powinien skierować do szkoły, w której uczy się dziecko. Najlepiej zorientowaną osobą w szkole jest oczywiście Dyrektor Placówki oraz nauczyciele.

Krok 2

Jeśli w szkole nie ma drużyny zapraszamy do Internetu. W Internecie znajdziecie Państwo informację gdzie działa najbliższa drużyna. Na pozór to trochę skomplikowane (w ZHP działa około 8000 drużyn). Zapraszamy na stronę http://www.zhp.pl, na niej znajduje się wykaz Komend Chorągwi. Chorągiew swym zasięgiem obejmuje całe województwo, wyjątek stanowi Chorągiew Stołeczna obejmująca swym działaniem jedynie Miasto Stołeczne Warszawa. Na stronie Chorągwi szukamy wykazu hufców. Zasięg Hufca jest zróżnicowanych, od dzielnicy, poprzez gminę aż po cały powiat. Prosimy o wybranie najbliższego swojego miejsca zamieszkania Hufca i skontaktować się z Komendantem Hufca.

 

Uwaga! Związek Harcerstwa Polskiego wymaga pisemnej zgody rodziców na przynależność dziecka do ZHP

 

Kreator www - przetestuj za darmo